Phật học
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ Ký

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ Ký

Ngày 15/08/2018

Bảo hoa sơn, hoằng giới tỷ kheo Độc thể vựng tập (Độc thể, tỷ kheo hoằng truyền giới pháp, ở núi Bảo hoa, tập hợp)

(1) Tảo giác (sáng sớm thức dậy)

Phật học
Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu

Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu

Ngày 15/08/2018

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Phật học
Kinh Nhật Tụng

Kinh Nhật Tụng

Ngày 15/08/2018

KINH TÁM ĐIỀU - KINH TỪ TÂM

KỆ TÁN PHẬT

 

Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận. 

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,