Phật Học

Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu Hương Nhũ Ký
Ngày 15/08/2018

Bảo hoa sơn, hoằng giới tỷ kheo Độc thể vựng tập (Độc…

Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu
Ngày 15/08/2018

NGHI THỨC TỤNG

KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

(Thắp…

Kinh Nhật Tụng
Ngày 15/08/2018

KINH TÁM ĐIỀU - KINH TỪ TÂM

KỆ TÁN PHẬT